Menu

Gallop Tax Shelter NV, met maatschappelijke zetel te 1930 ZAVENTEM, Wezembeekstraat 3, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0660.952.654, is verantwoordelijk voor de informatie opgenomen op deze website.

Deze website bevat informatie en reclame voor het openbaar aanbod van Gallop Tax Shelter tot investering in de productie en exploitatie van in aanmerking komende audiovisuele werken en podiumwerken in het kader van het Belgische Tax Shelter-stelsel.

Het openbaar aanbod tot investering loopt van 16 mei 2024 tot en met 13 mei 2025, tenzij het maximaal op te halen bedrag van 22.500.000 EUR voor die einddatum bereikt is.

Het openbaar aanbod is het voorwerp van een Prospectus, waarvan de Nederlandstalige versie werd goedgekeurd door de FSMA op 14 mei 2024. Deze goedkeuring heeft louter betrekking op de naleving van de normen inzake volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de Prospectusverordening. De goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van Gallop Tax Shelter.

Investeerders dienen het Prospectus en in het bijzonder de daarin beschreven risicofactoren aandachtig te lezen vooraleer hun investeringsbeslissing te nemen.

Het Prospectus is kosteloos beschikbaar in zowel papieren als elektronische versie op de maatschappelijke zetel van Gallop Tax Shelter te Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem. Een elektronische versie kan tevens te allen tijde geraadpleegd en gedownload worden op deze website www.galloptaxshelter.be. Een elektronische of papieren versie van het Prospectus kan ook aangevraagd worden per e-mail via info@galloptaxshelter.be. De samenvatting van het Prospectus wordt vertaald naar het Frans onder de verantwoordelijkheid van Gallop Tax Shelter.

WAARSCHUWINGEN:

  • Het Aanbod, voorwerp van dit Prospectus, verstrijkt op 13 mei 2025. De verplichting in hoofde van de Aanbieder om dit Prospectus aan te vullen in geval van belangrijke nieuwe factoren, materiële vergissingen of materiële onnauwkeurigheden, is na voormelde einddatum niet meer van toepassing.
  • Een Investering in het kader van het Aanbod houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren worden beschreven in Deel I “Samenvatting” (zie pagina 7 e.v.), alsook uitgebreid in Deel II “Risicofactoren” (zie pagina 14 e.v.) van het Prospectus. Het belangrijkste risico betreft het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel, met dien verstande dat de Investeerder alsdan de geïnvesteerde sommen niet terugbetaald zal zien en alsnog belast zal worden op het teveel aan genoten voorlopige fiscale vrijstelling, waarbij bovenop die belasting tevens fiscale nalatigheidsinteresten verschuldigd zullen zijn (en mogelijkerwijze ook een fiscale toeslag (boete)). Indien daarenboven bepaalde risicobeperkende maatregelen, onderdeel van het Aanbod, omwille van concrete omstandigheden niet effectief zouden blijken te zijn, zal de Investeerder uit dien hoofde mogelijk ook niet of slechts gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden voor de geleden verliezen. Ingeval noch de Tax Shelter verzekeraar, noch de Producent tussenkomen om de Investeerder te vergoeden voor de uit dien hoofde geleden schade, is de Aanbieder (behoudens in een aantal specifieke gevallen van eigen fout die geïdentificeerd zijn in de Raamovereenkomst) niet gehouden tot schadeloosstelling van de Investeerder. Investeerders dienen dit Prospectus en in het bijzonder de risicofactoren aandachtig te lezen vooraleer hun investeringsbeslissing te nemen.
  • Dit Aanbod betreft Investeringen in de productie van Audiovisuele Werken en Podiumwerken in het kader van het Belgische Tax Shelter- stelsel, verankerd in Art. 194ter, Art. 194ter/1 en Art. 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB’92), zoals laatst gewijzigd door de wet van 22 december 2023 (B.S. 29 december 2023). Een Investering houdt een storting in zonder terugbetaling op termijn en impliceert geen deelname in het kapitaal van de Aanbieder, maar betreft louter verbintenissen van een Productievennootschap en de Aanbieder om in ruil voor de storting een Prefinancieringsvergoeding te betalen en verplichtingen na te komen met het oog op de aflevering van het Tax Shelter Attest en het verkrijgen van het fiscaal voordeel.
  • Het Aanbod is gericht op Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting, respectievelijk de belasting van niet-inwoners/vennootschappen, en die over belastbare winst beschikken zoals bedoeld in (en in overeenstemming met de voorwaarden opgelegd door) de Tax Shelter Wet. Het potentieel fiscaal rendement van een Investering wordt bepaald door de aanslagvoet waaraan hun winsten worden belast. Zowel Investeerders onderworpen aan de “gewone” aanslagvoet (25%) als Investeerders geheel of gedeeltelijk onderworpen aan de “verlaagde” aanslagvoet (20%) kunnen ingaan op het Aanbod. Opgelet: bij gehele of gedeeltelijke onderwerping aan de “verlaagde” aanslagvoet, kán het fiscaal verlies van een Investering voorgesteld in huidig Prospectus oplopen tot -15,80%.
  • De potentiële rendementen die voorgesteld worden in dit Prospectus zijn geen actuariële rendementen maar totale opbrengsten die gerealiseerd kunnen worden op basis van een investeringshorizon die op haar beurt afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het fiscaal voordeel, evenals het tijdstip van de effectief uitgevoerde betalingen verricht in het kader van de Raamovereenkomst. Alle berekeningen van het potentieel rendement van het Aanbod opgenomen in dit Prospectus zijn slechts van toepassing op Raamovereenkomsten ondertekend tot en met 30 juni 2024 en berekend op een investeringsduur van 18 maanden. Vanaf 1 juli 2024 zal het potentieel rendement over de volledige looptijd van de Investering herberekend moeten worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Tax Shelter Wet; dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en de impact daarvan op de Prefinancieringsvergoeding. De in dit Prospectus voorgestelde rendementen zullen lager zijn indien de looptijd van de Investering minder dan 18 maanden bedraagt.
  • Per 31 december 2023 was de verhouding tussen enerzijds het eigen vermogen van de Aanbieder en anderzijds het totaal van de door de Aanbieder op dat ogenblik reeds aangetrokken Investeringen waarvoor nog geen Tax Shelter Attest werd afgeleverd gelijk aan 1 op 28,1. Dit betekent dat de eigen middelen van de Aanbieder 3,60% dekten van het totaal aan opgehaalde Investeringen waarvoor door de FOD Financiën op dat ogenblik nog geen controle was uitgevoerd.
  • Indien de Investeerder binnen de 3 maanden na de datum van ondertekening van de Raamovereenkomst de sommen waartoe hij zich heeft verbonden niet heeft gestort, resulteert dit in de automatische ontbinding van de Raamovereenkomst. Desgevallend zal de Investeerder geen fiscaal voordeel kunnen genieten, noch aanspraak kunnen maken op een Prefinancieringsvergoeding en tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 18% van de sommen waartoe hij zich tot storting had verbonden.

Wie is Gallop Tax Shelter?

Gallop Tax Shelter maakt deel uit van de producentengroep De Mensen, de makers van de fictieseries Beau Séjour, Chaussée d'amour, Professor T., Salamander, Spitsbroers, Undercover, F.C. De Kampioenen-films, Complices, Reizen Waes-programma's en vele andere producties.

Gallop Tax Shelter werd erkend als Tax Shelter tussenpersoon door de FOD Financiën.

Gallop Tax Shelter verzorgt de Tax Shelter financiering voor alle producties van De MensenSkylineGardner and DommLes GensHet Laatste Bedrijf alsook voor externe productiehuizen.

Sinds 2017 is Gallop Tax Shelter de exclusieve Tax Shelter partner van KBC.

Gallop Tax Shelter beschikt over een Prospectus, goedgekeurd door de FSMA op 14 mei 2024.

Wat doen we?

Wij brengen producenten en investeerders bij elkaar en zorgen voor een correcte omkadering op volgende vlakken:

Commercieel

Wij zorgen voor een aantrekkelijke portefeuille waarbij de investeerder zelf kan kiezen in welke serie, lm of podiumproductie hij wil investeren. Voorafgaand voeren we een nauwgezette screening door van zowel de projecten als van de productiehuizen om de investeerder er zo goed mogelijk van te kunnen verzekeren dat de wettelijke voorwaarden nageleefd worden.

Administratief

Wij zorgen voor een correcte en transparante opvolging van de investering en voor een voortdurende begeleiding van de investeerder tijdens de verschillende fases van het investeringsproces. Ook zorgen we voor een persoonlijke dossierbeheerder die u steeds kan contacteren in het geval er vragen zijn. Op deze manier streven we naar een duurzame relatie met onze investeerders.

Juridisch

Wij zorgen voor een correcte juridische omkadering van het aangeboden Tax Shelter systeem. Zo voldoet de raamovereenkomst – die wordt afgesloten tussen de investeerder, de producent en Gallop Tax Shelter en dewelke de investeerder zich tot de Tax Shelter investering verbindt – aan alle voorwaarden die door deTax Shelter wet (art. 194/ter, 194ter/1 en 194ter/2 WIB’92) vereist zijn. Ook beschikt Gallop Tax Shelter over een Prospectus dat op 14 mei 2024 door de FSMA werd goedgekeurd.

Filter:
Theatervoorstelling

ADJUSTING HOPE

Weinigen hebben zo intens over ziekte en ziek zijn geschreven als Susan Sontag. Haar onderzoek naar ons denken hierover is nog altijd relevant en soms onverwacht troostrijk. Dat ziekte één van haar belangrijkste literaire motieven werd, vloeide uiteraard voort uit haar eigen gevechten met leukemie. Maar Sontag repte met geen woord over haar privé. Nooit. Zelfs niet tegenover haar familie en vrienden. Het was pas na haar dood, dat haar zoon David Rieff te weten kwam welke gevoelens van angst, verlatenheid, depressie er daadwerkelijk bij z’n moeder speelden, toen ie haar dagboeken las. Toen kwam de spijt dat hij er zo weinig voor haar was geweest. Maar dan was het natuurlijk al te laat. Voor zijn moeder. Maar hij, hoe moest hij nu voort?

Met de dagboeken van Susan Sontag, David Rieff en Sigrid Nunez onder de arm schrijft en regisseert Thomas Janssens een monoloog voor één van België’s grootste acteurs: Dirk Roofthooft. Een toneelvoorstelling over hoe - wanneer iemand ziek valt - we op ons kwetsbaarst zijn. Omdat het ons aan de eigen sterfelijkheid herinnert? Omdat de mens een noodlot niet verdraagt? Wat betekent ‘zorgen voor je naaste’ vandaag? Hoe vullen we dat in?

GenreTheatervoorstelling
ProductieHet Laatste Bedrijf in coproductie met Woodman
Tekst en regieThomas Janssens
MetDirk Roothooft
Premiere10 januari 2024

Tax Shelter

Gallop Tax Shelter, uw zekerheid, onze prioriteit!

Wat is Tax Shelter

Het Tax Shelter systeem werd ingevoerd door de Belgische overheid in 2003.

Initieel was de Tax Shelter regeling enkel toepasbaar voor audiovisuele werken.
Sinds 1 februari 2017 is deze regeling uitgebreid naar de sector van de podiumkunsten (opera, ballet, theater).

Tax Shelter is een fiscale stimulans waarbij bedrijven onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting de mogelijkheid hebben om onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen een gunstig rendement te realiseren.
Tax Shelter levert potentieel een win-win-win situatie op voor de investerende vennootschap, de audiovisuele sector, de podiumsector en de overheid.

 

WAARSCHUWING:

Gallop Tax Shelter vindt het belangrijk om haar potentiële investeerders zo volledig mogelijk te informeren betreffende haar Tax Shelter activiteiten en de historiek van het bedrijf.

Daartoe beschikt Gallop Tax Shelter over een Prospectus, goedgekeurd door de FSMA op 14 mei 2024. Het Prospectus wordt tevens in elektronische versie beschikbaar gesteld op de website van de FSMA (www.fsma.be). Een elektronische of papieren versie van het Prospectus kan ook aangevraagd worden per e-mail via info@galloptaxshelter.be.

De openbare aanbieding, voorwerp van het Prospectus, loopt van 16 mei 2024 tot en met 13 mei 2025, en geldt voor elke Investering in de productie van een Audiovisueel Werk en/of Podiumwerk in deze periode, tenzij het maximaal op te halen bedrag van 22.500.000 EUR voor de einddatum bereikt is. Het minimale investeringsbedrag per Investeerder bedraagt 5.000 EUR.

De investeerders dienen kennis te nemen van het Prospectus vóór de ondertekening van een raamovereenkomst en dienen er rekening mee te houden dat het aanbod bepaalde risico’s inhoudt, die worden beschreven in het Prospectus. Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus verschafte informatie.

Wie mag investeren?

Belgische vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting*.

Ook Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Tax Shelter is niet toepasbaar voor producenten of televisieomroepen.

De maximale fiscale vrijstelling bedraagt 1.000.000 EUR per belastbaar tijdperk, met een maximum van 50% van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk waarin de Raamovereenkomst wordt ondertekend.
De minimum investering bij Gallop Tax Shelter bedraagt 5.000 EUR.
* Het potentieel fiscaal rendement van een Investering wordt bepaald door de aanslagvoet waaraan de bedrijfswinsten worden belast. Zowel Investeerders onderworpen aan de “gewone” aanslagvoet (25,00%) als Investeerders geheel of gedeeltelijk onderworpen aan de “verlaagde” aanslagvoet (20,00%) kunnen ingaan op het Aanbod.
Opgelet: bij gehele of gedeeltelijke onderwerping aan de “verlaagde” aanslagvoet, kán een Investering ook leiden tot een fiscaal verlies. Een Investeerder die geheel of gedeeltelijk onderworpen is aan de “verlaagde” aanslagvoet, wordt dan ook ten stelligste aangeraden een eventuele Investering voorafgaandelijk met diens fiscaal adviseur te bespreken. (Zie titel II.2.1.2. van het Prospectus voor een uitgebreidere bespreking van dit risico.)

Wie mag Tax Shelter aanbieden?

Tussenpersoon

Elke natuurlijke of rechtspersoon die tussenkomt in de onderhandelingen en het afsluiten van een raamovereenkomst met het oog op het afleveren van een Tax Shelter attest en hier in ruil een vergoeding voor krijgt. Een tussenpersoon mag zelf geen productievennootschap of investeerder zijn en dient door de FOD Financiën als ‘In Aanmerking Komende Tussenpersoon’ erkend te zijn.

Productievennootschap

Elke Belgische productievennootschap die als voornaamste doel het produceren en ontwikkelen van audiovisuele werken of podiumwerken heeft. De producent mag zelf geen televisieomroep zijn of hiermee verbonden zijn (behoudens indien de producent er zich toe verbindt geen raamovereenkomst af te sluiten in het kader van het Tax Shelter stelsel voor de productie van een werk waarvoor deze televisieomroep voordelen zou verkrijgen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie van dat werk) en dient door de FOD Financiën als ‘In Aanmerking Komende Productievennootschap’ erkend te zijn.

Hoe werkt Tax Shelter voor de investeerder?

De investeerder sluit, met tussenkomst van Gallop Tax Shelter, een raamovereenkomst af met een productievennootschap, waarbij de investeerder er zich toe verbindt een bedrag te storten met het oog op het bekomen van een Tax Shelter attest.

De productievennootschap verbindt zich er op haar beurt toe het door de investeerder gestorte bedrag te spenderen aan de financiering van de audiovisuele productie of podiumwerk, overeenkomstig de wettelijke vereisten.

In afwachting van het bekomen van het Tax Shelter attest, dat wordt uitgereikt na voltooiing van de productie en na controle van de wettelijke verplichtingen na te leven door de productievennootschap, geniet de investeerder reeds van een voorlopige fiscale vrijstelling.

Het maximum investeringsbedrag bedraagt € 237.529 per boekjaar en per vennootschap en is bij wet vastgelegd. Het minimum investeringsbedrag bij Gallop Tax Shelter bedraagt € 5.000.

Het rendement dat de investeerder krijgt bestaat uit 2 luiken:

Cijfervoorbeeld

 

Indien gewenst bezorgen wij u een simulatie op maat. Contacteer ons per e-mail.

 

Timing

Producenten / Gallop Tax Shelter
Investeerders

Erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon of producent

Erkenningsattest audiovisueel werk of podiumwerk

Ondertekening Raamovereenkomst

Binnen 1 maand: aanmelding Raamovereenkomst bij FOD Financiën

Binnen 3 maanden: storting

Aangifte van de Raamovereenkomst bij fiscale aangifte

Uitgaven voor audiovisueel werk of podiumwerk binnen wettelijke periode

Betaling financieel rendement aan investeerder na max. 18 maanden

Onaantastbaarheidsvoorwaarde:

Vrijgestelde winst op afzonderlijke rekening van het passief van de balans plaatsen
Vrijgestelde winst niet als grondslag voor berekening van enige beloning of toekenning laten dienen

Aflevering voltooiingsattest

Uiterlijk 31/12 van het 4de jaar volgend op de datum raamovereenkomst:

aflevering Tax Shelter attest

Aangifte van het Tax Shelter attest bij fiscale aangifte

Risicobeperkende maatregelen, onze prioriteit!

Aan een Tax Shelter investering zijn bepaalde risico’s verbonden, die het geheel of gedeeltelijk verlies van het fiscaal voordeel en/of het financieel rendement tot gevolg kunnen hebben. Ter beperking daarvan bevat ons aanbod een reeks risicobeperkende maatregelen. 

Het fiscaal voordeel wordt gratis en automatisch ingedekt door middel van een uitgebreide Tax Shelter verzekering, eventuele nalatigheidsintresten (maximaal 14% van het bedrag van het initieel beoogde fiscaal voordeel) en brutering van de uit te keren vergoeding inbegrepen. De verzekerbaarheidsvoorwaarden en uitsluitingsgronden worden uitvoerig besproken in het Prospectus.

In de raamovereenkomst verbinden zowel de productievennootschap als Gallop Tax Shelter zich ertoe de investeerder te vrijwaren voor het verlies van het fiscaal voordeel wanneer dit het gevolg is van een hen toerekenbare fout.

De productievennootschappen met wie wordt samengewerkt, dienen verplicht een productieverzekering af te sluiten.

De hantering van het “gap financing” principe.

De toepassing van een ernstige selectieprocedure betreffende de projecten en de productievennootschappen met wie wordt samengewerkt.

De verwerving van het financieel rendement kan ingedekt worden door middel van een bankgarantie. De kostprijs hiervan is wel volledig ten laste van de investeerder en deze komt in mindering van het financieel rendement.

Voor een grondige bespreking van de risico’s en risicobeperkende maatregelen, verwijzen wij naar Deel II en Deel III van het Prospectus.

Contact

Gallop Tax Shelter NV
Wezembeekstraat 3
BE-1930 Zaventem

+32 2 709 70 00
info@galloptaxshelter.be

Annik Cardoen
Business Manager
annik.cardoen@galloptaxshelter.be

+32 472 95 79 31

Saskia Derese
Tax Shelter Administration/Commercial
saskia.derese@galloptaxshelter.be

+32 476 33 52 46

Wanneer u met ons contact opneemt, geeft u ons de toestemming
om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.