Prospectus

Gallop Tax Shelter vindt het belangrijk om haar potentiële investeerders zo volledig mogelijk te informeren betreffende haar Tax Shelter activiteiten en de historiek van het bedrijf.

Daartoe beschikt Gallop Tax Shelter over een Prospectus, goedgekeurd door de FSMA op 14 mei 2019.  Het Prospectus wordt tevens in elektronische versie beschikbaar gesteld op de website van de FSMA (www.fsma.be). Een elektronische of papieren versie van het Prospectus kan ook aangevraagd worden per e-mail via info@galloptaxshelter.be.

De openbare aanbieding, voorwerp van het Prospectus, loopt van 14 mei 2019 tot en met 13 mei 2020, en geldt voor elke Investering in de productie van een Audiovisueel Werk en/of Podiumwerk in deze periode, tenzij het maximaal op te halen bedrag van 9.999.999 EUR voor de einddatum bereikt is. Het minimale investeringsbedrag per Investeerder bedraagt 5.000 EUR.

De investeerders dienen kennis te nemen van het Prospectus vóór de ondertekening van een raamovereenkomst en dienen er rekening mee te houden dat het aanbod bepaalde risico's inhoudt, die worden beschreven in het Prospectus. Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus verschafte informatie.

WAARSCHUWINGEN:

  • Een Investering in het kader van het Aanbod houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren worden beschreven in “Deel 2: Samenvatting” (zie pagina 11 e.v.), alsook uitgebreid in “Deel 3: Risicofactoren” (zie pagina 36 e.v.) van het Prospectus. Het belangrijkste risico betreft het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel en de Prefinancieringsvergoeding. Bij gebrek aan naleving van de bepalingen van de Tax Shelter Wet, kan dit leiden tot een verlies van het fiscaal voordeel en de Prefinancieringsvergoeding, en mogelijk ook een fiscale toeslag (boete). Investeerders dienen het Prospectus en in het bijzonder de risicofactoren aandachtig te lezen vooraleer hun investeringsbeslissing te nemen. 
  • Dit Aanbod betreft Investeringen in de productie van Audiovisuele Werken of Podiumwerken in het kader van het Belgische Tax Shelter-stelsel, verankerd in Art. 194ter, Art. 194ter/1 en Art. 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB’92), zoals laatst gewijzigd door de wet van 28 april 2019 (B.S. 6 mei 2019). Een Investering houdt een storting in zonder terugbetaling op termijn en impliceert geen deelname in het kapitaal van de Aanbieder, maar betreft enkel een verbintenis van de Aanbieder om in ruil voor de storting een Prefinancieringsvergoeding te betalen en diens verplichtingen na te komen met het oog op de aflevering van het Tax Shelter Attest en het verkrijgen van het fiscaal voordeel.
  • Het Aanbod is gericht op Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting, respectievelijk de belasting van niet-inwoners/vennootschappen, en die over belastbare winst beschikken zoals bedoeld in (en in overeenstemming met de voorwaarden opgelegd door) de Tax Shelter Wet. Het potentieel fiscaal rendement van een Investering wordt bepaald door de aanslagvoet waaraan hun winsten worden belast. Zowel Investeerders onderworpen aan de “gewone” aanslagvoet (29,58%*) als Investeerders geheel of gedeeltelijk onderworpen aan de “verlaagde” aanslagvoet (20,40%*) kunnen ingaan op het Aanbod (*aanslagvoeten van toepassing sinds aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanving op 1 januari 2018). Opgelet: bij gehele of gedeeltelijke onderwerping aan de “verlaagde” aanslagvoet, kán het fiscaal verlies van een Investering voorgesteld in het Prospectus oplopen tot -27,38%.
  • De potentiële rendementen die voorgesteld worden in het Prospectus zijn geen actuariële rendementen maar totale opbrengsten die gerealiseerd kunnen worden op basis van een investeringshorizon die op haar beurt afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het fiscaal voordeel, evenals het tijdstip van de effectief uitgevoerde betalingen verricht in het kader van de Raamovereenkomst. Alle berekeningen van het potentieel rendement van het Aanbod opgenomen in het Prospectus zijn slechts van toepassing op Raamovereenkomsten ondertekend tot 30 juni 2019 en berekend op een investeringsduur van 18 maanden. Vanaf 1 juli 2019 zal het potentieel rendement over de volledige looptijd van de Investering herberekend moeten worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Tax Shelter Wet; dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en de impact daarvan op de Prefinancieringsvergoeding. De in het Prospectus voorgestelde rendementen zullen lager zijn indien de looptijd van de Investering minder dan 18 maanden bedraagt.
  • Indien de Investeerder binnen de 3 maanden na de datum van ondertekening van de Raamovereenkomst de sommen waartoe hij zich heeft verbonden niet heeft gestort, resulteert dit in de automatische ontbinding van de Raamovereenkomst. Desgevallend zal de Investeerder geen fiscaal voordeel kunnen genieten, noch aanspraak kunnen maken op een Prefinancieringsvergoeding en tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 18% van de sommen waartoe hij zich tot storting had verbonden.
  • De Aanbieder werd opgericht op 12 augustus 2016. Het eerste boekjaar werd afgesloten op 31 december 2016. Gezien tijdens dat eerste boekjaar en quasi de volledige eerste helft van het tweede boekjaar, afgesloten op 31 december 2017, louter voorbereidingen werden getroffen met het oog op de werkelijke bedrijfsvoering, kan de Aanbieder op het ogenblik van publicatie van het Prospectus vooralsnog slechts een beperkte eigen track record en financiële historiek voorleggen.