Menu

Gallop Tax Shelter NV, met maatschappelijke zetel te 1930 ZAVENTEM, Wezembeekstraat 3, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0660.952.654, is verantwoordelijk voor de informatie opgenomen op deze website.

Deze website bevat informatie en reclame voor het openbaar aanbod van Gallop Tax Shelter tot investering in de productie en exploitatie van in aanmerking komende audiovisuele werken en podiumwerken in het kader van het Belgische Tax Shelter-stelsel.

Het openbaar aanbod tot investering loopt van 18 mei 2023 tot en met 15 mei 2024, tenzij het maximaal op te halen bedrag van 22.500.000 EUR voor die einddatum bereikt is.

Het openbaar aanbod is het voorwerp van een Prospectus, waarvan de Nederlandstalige versie werd goedgekeurd door de FSMA op 15 mei 2023. Deze goedkeuring heeft louter betrekking op de naleving van de normen inzake volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de Prospectusverordening. De goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van Gallop Tax Shelter.

Investeerders dienen het Prospectus en in het bijzonder de daarin beschreven risicofactoren aandachtig te lezen vooraleer hun investeringsbeslissing te nemen.

Het Prospectus is kosteloos beschikbaar in zowel papieren als elektronische versie op de maatschappelijke zetel van Gallop Tax Shelter te Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem. Een elektronische versie kan tevens te allen tijde geraadpleegd en gedownload worden op deze website www.galloptaxshelter.be. Een elektronische of papieren versie van het Prospectus kan ook aangevraagd worden per e-mail via info@galloptaxshelter.be. De samenvatting van het Prospectus wordt vertaald naar het Frans onder de verantwoordelijkheid van Gallop Tax Shelter.

WAARSCHUWINGEN:

Het Aanbod, voorwerp van dit Prospectus, verstrijkt op 15 mei 2024. De verplichting in hoofde van de Aanbieder om dit Prospectus aan te vullen in geval van belangrijke nieuwe factoren, materiële vergissingen of materiële onnauwkeurigheden, is na voormelde einddatum niet meer van toepassing.
Een Investering in het kader van het Aanbod houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren worden beschreven in Deel I “Samenvatting” (zie pagina 7 e.v.), alsook uitgebreid in Deel II “Risicofactoren” (zie pagina 15 e.v.) van het Prospectus. Het belangrijkste risico betreft het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel, met dien verstande dat de Investeerder alsdan de geïnvesteerde sommen niet terugbetaald zal zien en alsnog belast zal worden op het teveel aan genoten voorlopige fiscale vrijstelling, waarbij bovenop die belasting tevens fiscale nalatigheidsinteresten verschuldigd zullen zijn (en mogelijkerwijze ook een fiscale toeslag (boete)). Indien daarenboven bepaalde risicobeperkende maatregelen, onderdeel van het Aanbod, omwille van concrete omstandigheden niet effectief zouden blijken te zijn, zal de Investeerder uit dien hoofde mogelijk ook niet of slechts gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden voor de geleden verliezen. Ingeval noch de Tax Shelter verzekeraar, noch de Producent tussenkomen om de Investeerder te vergoeden voor de uit dien hoofde geleden schade, is de Aanbieder (behoudens in een aantal specifieke gevallen van eigen fout die geïdentificeerd zijn in de Raamovereenkomst) niet gehouden tot schadeloosstelling van de Investeerder. Investeerders dienen dit Prospectus en in het bijzonder de risicofactoren aandachtig te lezen vooraleer hun investeringsbeslissing te nemen.
Dit Aanbod betreft Investeringen in de productie van Audiovisuele Werken en Podiumwerken in het kader van het Belgische Tax Shelter-stelsel, verankerd in Art. 194ter, Art. 194ter/1 en Art. 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB’92), zoals laatst gewijzigd door de wet van 5 juli 2022 (B.S. 15 juli 2022). Een Investering houdt een storting in zonder terugbetaling op termijn en impliceert geen deelname in het kapitaal van de Aanbieder, maar betreft louter verbintenissen van een Productievennootschap en de Aanbieder om in ruil voor de storting een Prefinancieringsvergoeding te betalen en verplichtingen na te komen met het oog op de aflevering van het Tax Shelter Attest en het verkrijgen van het fiscaal voordeel.
Het Aanbod is gericht op Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting, respectievelijk de belasting van niet-inwoners/vennootschappen, en die over belastbare winst beschikken zoals bedoeld in (en in overeenstemming met de voorwaarden opgelegd door) de Tax Shelter Wet. Het potentieel fiscaal rendement van een Investering wordt bepaald door de aanslagvoet waaraan hun winsten worden belast. Zowel Investeerders onderworpen aan de “gewone” aanslagvoet (25%) als Investeerders geheel of gedeeltelijk onderworpen aan de “verlaagde” aanslagvoet (20%) kunnen ingaan op het Aanbod. Opgelet: bij gehele of gedeeltelijke onderwerping aan de “verlaagde” aanslagvoet, kán het fiscaal verlies van een Investering voorgesteld in huidig Prospectus oplopen tot -15,80%.
De potentiële rendementen die voorgesteld worden in dit Prospectus zijn geen actuariële rendementen maar totale opbrengsten die gerealiseerd kunnen worden op basis van een investeringshorizon die op haar beurt afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het fiscaal voordeel, evenals het tijdstip van de effectief uitgevoerde betalingen verricht in het kader van de Raamovereenkomst. Alle berekeningen van het potentieel rendement van het Aanbod opgenomen in dit Prospectus zijn slechts van toepassing op Raamovereenkomsten ondertekend tot 30 juni 2023 en berekend op een investeringsduur van 18 maanden. Vanaf 1 juli 2023 zal het potentieel rendement over de volledige looptijd van de Investering herberekend moeten worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Tax Shelter Wet; dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en de impact daarvan op de Prefinancieringsvergoeding. De in dit Prospectus voorgestelde rendementen zullen lager zijn indien de looptijd van de Investering minder dan 18 maanden bedraagt.
Per 31 december 2022 was de verhouding tussen enerzijds het eigen vermogen van de Aanbieder en anderzijds het totaal van de door de aanbieder op dat ogenblik reeds aangetrokken investeringen waarvoor nog geen Tax Shelter Attest werd afgeleverd gelijk aan 1 op 33,2. Dit betekent dat de eigen middelen van de Aanbieder op dat ogenblik 3,01% dekten van het totaal aan opgehaalde investering waarvoor door de FOD Financiën op dat ogenblik geen nog controle was uitgevoerd.
Indien de Investeerder binnen de 3 maanden na de datum van ondertekening van de Raamovereenkomst de sommen waartoe hij zich heeft verbonden niet heeft gestort, resulteert dit in de automatische ontbinding van de Raamovereenkomst. Desgevallend zal de Investeerder geen fiscaal voordeel kunnen genieten, noch aanspraak kunnen maken op een Prefinancieringsvergoeding en tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 18% van de sommen waartoe hij zich tot storting had verbonden.

Wie is Gallop Tax Shelter?

Gallop Tax Shelter maakt deel uit van de producentengroep De Mensen, de makers van de fictieseries Beau Séjour, Chaussée d'amour, Professor T., Salamander, Spitsbroers, Undercover, F.C. De Kampioenen-films, Complices, Reizen Waes-programma's en vele andere producties.

Gallop Tax Shelter werd erkend als Tax Shelter tussenpersoon door de FOD Financiën.

Gallop Tax Shelter verzorgt de Tax Shelter financiering voor alle producties van De Mensen, Skyline, Gardner and Domm, Les Gens, Het Laatste Bedrijf alsook voor externe productiehuizen.

Sinds 2017 is Gallop Tax Shelter de exclusieve Tax Shelter partner van KBC.

Gallop Tax Shelter beschikt over een Prospectus, goedgekeurd door de FSMA op 16 mei 2023.