Menu

Prospectus

Gallop Tax Shelter vindt het belangrijk om haar potentiële investeerders zo volledig mogelijk te informeren betreffende haar Tax Shelter activiteiten en de historiek van het bedrijf.

Daartoe beschikt Gallop Tax Shelter over een Prospectus, goedgekeurd door de FSMA op 14 mei 2024. Het Prospectus wordt tevens in elektronische versie beschikbaar gesteld op de website van de FSMA  (www.fsma.be). Een elektronische of papieren versie van het Prospectus kan ook aangevraagd worden per e-mail via info@galloptaxshelter.be.

De openbare aanbieding, voorwerp van het Prospectus, loopt van 16 mei 2024 tot en met 13 mei 2025, en geldt voor elke Investering in de productie van een Audiovisueel Werk en/of Podiumwerk in deze periode, tenzij het maximaal op te halen bedrag van 22.500.000 EUR voor de einddatum bereikt is. Het minimale investeringsbedrag per Investeerder bedraagt 5.000 EUR.

De investeerders dienen kennis te nemen van het Prospectus vóór de ondertekening van een raamovereenkomst en dienen er rekening mee te houden dat het aanbod bepaalde risico’s inhoudt, die worden beschreven in het Prospectus. Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus verschafte informatie.

WAARSCHUWINGEN:

  • Het Aanbod, voorwerp van het Prospectus, verstrijkt op 13 mei 2025. De verplichting in hoofde van de Aanbieder om het Prospectus aan te vullen in geval van belangrijke nieuwe factoren, materiële vergissingen of materiële onnauwkeurigheden, is na voormelde einddatum niet meer van toepassing.
  • Een Investering in het kader van het Aanbod houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren worden beschreven in Deel I “Samenvatting” (zie pagina 7 e.v.), alsook uitgebreid in Deel II “Risicofactoren” (zie pagina 14 e.v.) van het Prospectus. Het belangrijkste risico betreft het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel, met dien verstande dat de Investeerder alsdan de geïnvesteerde sommen niet terugbetaald zal zien en alsnog belast zal worden op het teveel aan genoten voorlopige fiscale vrijstelling, waarbij bovenop die belasting tevens fiscale nalatigheidsinteresten verschuldigd zullen zijn (en mogelijkerwijze ook een fiscale toeslag (boete)). Indien daarenboven bepaalde risicobeperkende maatregelen, onderdeel van het Aanbod, omwille van concrete omstandigheden niet effectief zouden blijken te zijn, zal de Investeerder uit dien hoofde mogelijk ook niet of slechts gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden voor de geleden verliezen. Investeerders dienen het Prospectus en in het bijzonder de risicofactoren aandachtig te lezen vooraleer hun investeringsbeslissing te nemen.
  • Dit Aanbod betreft Investeringen in de productie van Audiovisuele Werken en Podiumwerken in het kader van het Belgische Tax Shelter- stelsel, verankerd in Art. 194ter, Art. 194ter/1 en Art. 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB’92), zoals laatst gewijzigd door de wet van 22 december 2023 (B.S. 29 december 2023). Een Investering houdt een storting in zonder terugbetaling op termijn en impliceert geen deelname in het kapitaal van de Aanbieder, maar betreft louter verbintenissen van een Productievennootschap en de Aanbieder om in ruil voor de storting een Prefinancieringsvergoeding te betalen en verplichtingen na te komen met het oog op de aflevering van het Tax Shelter Attest en het verkrijgen van het fiscaal voordeel.
  • Het Aanbod is gericht op Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting, respectievelijk de belasting van niet-inwoners/vennootschappen, en die over belastbare winst beschikken zoals bedoeld in (en in overeenstemming met de voorwaarden opgelegd door) de Tax Shelter Wet. Het potentieel fiscaal rendement van een Investering wordt bepaald door de aanslagvoet waaraan hun winsten worden belast. Zowel Investeerders onderworpen aan de “gewone” aanslagvoet (25%) als Investeerders geheel of gedeeltelijk onderworpen aan de “verlaagde” aanslagvoet (20%) kunnen ingaan op het Aanbod. Opgelet: bij gehele of gedeeltelijke onderwerping aan de “verlaagde” aanslagvoet, kán het fiscaal verlies van een Investering voorgesteld in huidig Prospectus oplopen tot -15,80%.
  • De potentiële rendementen die voorgesteld worden in het Prospectus zijn geen actuariële rendementen maar totale opbrengsten die gerealiseerd kunnen worden op basis van een investeringshorizon die op haar beurt afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het fiscaal voordeel, evenals het tijdstip van de effectief uitgevoerde betalingen verricht in het kader van de Raamovereenkomst. Alle berekeningen van het potentieel rendement van het Aanbod opgenomen in het Prospectus zijn slechts van toepassing op Raamovereenkomsten ondertekend tot en met 30 juni 2024 en berekend op een investeringsduur van 18 maanden. Vanaf 1 juli 2024 zal het potentieel rendement over de volledige looptijd van de Investering herberekend moeten worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Tax Shelter Wet; dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en de impact daarvan op de Prefinancieringsvergoeding. De in het Prospectus voorgestelde rendementen zullen lager zijn indien de looptijd van de Investering minder dan 18 maanden bedraagt.
  • Per 31 december 2023 was de verhouding tussen enerzijds het eigen vermogen van de Aanbieder en anderzijds het totaal van de door de Aanbieder op dat ogenblik reeds aangetrokken Investeringen waarvoor nog geen Tax Shelter Attest werd afgeleverd gelijk aan 1 op 28,1. Dit betekent dat de eigen middelen van de Aanbieder 3,60% dekten van het totaal aan opgehaalde Investeringen waarvoor door de FOD Financiën op dat ogenblik nog geen controle was uitgevoerd.
  • Indien de Investeerder binnen de 3 maanden na de datum van ondertekening van de Raamovereenkomst de sommen waartoe hij zich heeft verbonden niet heeft gestort, resulteert dit in de automatische ontbinding van de Raamovereenkomst. Desgevallend zal de Investeerder geen fiscaal voordeel kunnen genieten, noch aanspraak kunnen maken op een Prefinancieringsvergoeding en tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 18% van de sommen waartoe hij zich tot storting had verbonden.