Menu

Risicobeperkende maatregelen, onze prioriteit!

Aan een Tax Shelter investering zijn bepaalde risico’s verbonden, die het geheel of gedeeltelijk verlies van het fiscaal voordeel en/of het financieel rendement tot gevolg kunnen hebben. Ter beperking daarvan bevat ons aanbod een reeks risicobeperkende maatregelen. 

Het fiscaal voordeel wordt gratis en automatisch ingedekt door middel van een uitgebreide Tax Shelter verzekering, eventuele nalatigheidsintresten (maximaal 14% van het bedrag van het initieel beoogde fiscaal voordeel) en brutering van de uit te keren vergoeding inbegrepen. De verzekerbaarheidsvoorwaarden en uitsluitingsgronden worden uitvoerig besproken in het Prospectus.

In de raamovereenkomst verbinden zowel de productievennootschap als Gallop Tax Shelter zich ertoe de investeerder te vrijwaren voor het verlies van het fiscaal voordeel wanneer dit het gevolg is van een hen toerekenbare fout.

De productievennootschappen met wie wordt samengewerkt, dienen verplicht een productieverzekering af te sluiten.

De hantering van het “gap financing” principe.

De toepassing van een ernstige selectieprocedure betreffende de projecten en de productievennootschappen met wie wordt samengewerkt.

De verwerving van het financieel rendement kan ingedekt worden door middel van een bankgarantie. De kostprijs hiervan is wel volledig ten laste van de investeerder en deze komt in mindering van het financieel rendement.

Voor een grondige bespreking van de risico’s en risicobeperkende maatregelen, verwijzen wij naar Deel II en Deel III van het Prospectus.