Menu

Tax Shelter

Gallop Tax Shelter, uw zekerheid, onze prioriteit!

Wat is Tax Shelter?

Het Tax Shelter systeem werd ingevoerd door de Belgische overheid in 2003.

Initieel was de Tax Shelter regeling enkel toepasbaar voor audiovisuele werken.
Sinds 1 februari 2017 is deze regeling uitgebreid naar de sector van de podiumkunsten (opera, ballet, theater).

Tax Shelter is een fiscale stimulans waarbij bedrijven onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting de mogelijkheid hebben om onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen een gunstig rendement te realiseren.
Tax Shelter levert potentieel een win-win-win situatie op voor de investerende vennootschap, de audiovisuele sector, de podiumsector en de overheid.

 

WAARSCHUWING:

Gallop Tax Shelter vindt het belangrijk om haar potentiële investeerders zo volledig mogelijk te informeren betreffende haar Tax Shelter activiteiten en de historiek van het bedrijf.

Daartoe beschikt Gallop Tax Shelter over een Prospectus, goedgekeurd door de FSMA op 18 mei 2022. Het Prospectus wordt tevens in elektronische versie beschikbaar gesteld op de website van de FSMA (www.fsma.be). Een elektronische of papieren versie van het Prospectus kan ook aangevraagd worden per e-mail via info@galloptaxshelter.be.


De openbare aanbieding, voorwerp van het Prospectus, loopt van 18 mei 2022 tot en met 17 mei 2023, en geldt voor elke Investering in de productie van een Audiovisueel Werk en/of Podiumwerk in deze periode, tenzij het maximaal op te halen bedrag van 22.500.000 EUR voor de einddatum bereikt is. Het minimale investeringsbedrag per Investeerder bedraagt 5.000 EUR.

De investeerders dienen kennis te nemen van het Prospectus vóór de ondertekening van een raamovereenkomst en dienen er rekening mee te houden dat het aanbod bepaalde risico's inhoudt, die worden beschreven in het Prospectus. Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus verschafte informatie.

 

Wie mag investeren?

Belgische vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting*.

Ook Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Tax Shelter is niet toepasbaar voor producenten of televisieomroepen.

De maximale fiscale vrijstelling bedraagt 1.000.000 EUR per belastbaar tijdperk, met een maximum van 50% van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk waarin de Raamovereenkomst wordt ondertekend.

De minimum investering bij Gallop Tax Shelter bedraagt 5.000 EUR.
 
* Het potentieel fiscaal rendement van een Investering wordt bepaald door de aanslagvoet waaraan de bedrijfswinsten worden belast. Zowel Investeerders onderworpen aan de “gewone” aanslagvoet (25,00%) als Investeerders geheel of gedeeltelijk onderworpen aan de “verlaagde” aanslagvoet (20,00%) kunnen ingaan op het Aanbod.
Opgelet: bij gehele of gedeeltelijke onderwerping aan de “verlaagde” aanslagvoet, kán een Investering ook leiden tot een fiscaal verlies. Een Investeerder die geheel of gedeeltelijk onderworpen is aan de “verlaagde” aanslagvoet, wordt dan ook ten stelligste aangeraden een eventuele Investering voorafgaandelijk met diens fiscaal adviseur te bespreken. (Zie titel II.2.1.2. van het Prospectus voor een uitgebreidere bespreking van dit risico.)

Wie mag Tax Shelter aanbieden?

Tussenpersoon

Elke natuurlijke of rechtspersoon die tussenkomt in de onderhandelingen en het afsluiten van een raamovereenkomst met het oog op het afleveren van een Tax Shelter attest en hier in ruil een vergoeding voor krijgt. Een tussenpersoon mag zelf geen productievennootschap of investeerder zijn en dient door de FOD Financiën als ‘In Aanmerking Komende Tussenpersoon’ erkend te zijn.

Productievennootschap

Elke Belgische productievennootschap die als voornaamste doel het produceren en ontwikkelen van audiovisuele werken of podiumwerken heeft. De producent mag zelf geen televisieomroep zijn of hiermee verbonden zijn (behoudens indien de producent er zich toe verbindt geen raamovereenkomst af te sluiten in het kader van het Tax Shelter stelsel voor de productie van een werk waarvoor deze televisieomroep voordelen zou verkrijgen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie van dat werk) en dient door de FOD Financiën als ‘In Aanmerking Komende Productievennootschap’ erkend te zijn.

Hoe werkt Tax Shelter voor de investeerder?

De investeerder sluit, met tussenkomst van Gallop Tax Shelter, een raamovereenkomst af met een productievennootschap, waarbij de investeerder er zich toe verbindt een bedrag te storten met het oog op het bekomen van een Tax Shelter attest.

De productievennootschap verbindt zich er op haar beurt toe het door de investeerder gestorte bedrag te spenderen aan de financiering van de audiovisuele productie of podiumwerk, overeenkomstig de wettelijke vereisten. 

In afwachting van het bekomen van het Tax Shelter attest, dat wordt uitgereikt na voltooiing van de productie en na controle van de wettelijke verplichtingen na te leven door de productievennootschap, geniet de investeerder reeds van een voorlopige fiscale vrijstelling.

Het maximum investeringsbedrag bedraagt € 237.529 per boekjaar en per vennootschap en is bij wet vastgelegd. Het minimum investeringsbedrag bij Gallop Tax Shelter bedraagt € 5.000.

Het rendement dat de investeerder krijgt bestaat uit 2 luiken:

Enerzijds uit een FISCAAL RENDEMENT

dat bekomen wordt door een vrijstelling van de belastbare winst:

  • 421% van de gestorte investering wordt voorlopig vrijgesteld voor belastingen met een maximale definitieve vrijstelling van 203% van de fiscale waarde van het Tax Shelter attest, mits alle partijen voldoen aan alle wettelijke vereisten.
  • Het optimale investeringsbedrag = 48,218% x fiscale waarde Tax Shelter attest.

Maar….

  • Vrijstelling = max. 50% van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk
  • Vrijstelling = max. 1.000.000 EUR per boekjaar en per vennootschap

Afhankelijk van het toepasbare vennootschapstarief kan het rendement hoger, lager of zelfs negatief zijn.

Anderzijds uit een FINANCIEEL RENDEMENT 

als vergoeding voor de prefinanciering van het audiovisueel werk of podiumwerk: 

  • De rentetermijn loopt vanaf de datum van storting van de investering tot aan de aflevering van het Tax Shelter attest, met een potentiële, maximale termijn van 18 maanden.
  • De maximumrente is gelijk aan het gemiddelde van EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de betaling, verhoogd met 450 basispunten.

 

 

Cijfervoorbeeld

Fiscaal Rendement*
€ 269
5,37% op de investering
Financieel Rendement**
€ 217
4,33% netto na 18 maanden
Totaal Rendement
€ 485
9,70% netto na 18 maanden
Investering


Indien gewenst bezorgen wij u een simulatie op maat. Contacteer ons per e-mail.

 

Producenten / Gallop Tax Shelter
Investeerders

Erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon of producent

Erkenningsattest audiovisueel werk of podiumwerk

Ondertekening Raamovereenkomst

Binnen 1 maand: aanmelding Raamovereenkomst bij FOD Financiën

Binnen 3 maanden: storting

Aangifte van de Raamovereenkomst bij fiscale aangifte

Uitgaven voor audiovisueel werk of podiumwerk binnen wettelijke periode

Betaling financieel rendement aan investeerder na max. 18 maanden

Onaantastbaarheidsvoorwaarde:

Vrijgestelde winst op afzonderlijke rekening van het passief van de balans plaatsen
Vrijgestelde winst niet als grondslag voor berekening van enige beloning of toekenning laten dienen

Aflevering voltooiingsattest

Uiterlijk 31/12 van het 4de jaar volgend op de datum raamovereenkomst:

aflevering Tax Shelter attest

Aangifte van het Tax Shelter attest bij fiscale aangifte